အင္တာနက္ခ်စ္သူ
Click here to upload file

င္ကခ်စ္သူမွႏြထြစြ ကိဳဆိုည္

အသင္း၀င္ Member မ်ားသိရွိေစရန္

Site တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ အျခားအသံုးျပဳသူ member မ်ား စိတ္အေႏွာက္ယွက္မျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

(၁) Site တြင္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာမ်ား၊ ပံုမ်ား ၊ ဗီြဒီယိုမ်ား တင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ (၂) ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မဆီေလ်ာ္သည့္ စာမ်ား၊ ပံုမ်ား ၊ ဗီြဒီယိုမ်ား တင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ (၃) မိမိ Profile Page ႏွင့္ အျခားသူမ်ား ၏ page မ်ား၊ blog မ်ားအား Comment မ်ား ေပးရာတြင္ ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စာသားမ်ားေရးသားျခင္း၊ ၾကည့္ရႈရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ ပံုမ်ားတင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက တင္ထားေသာ စာမ်ားပံုမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက site မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း တို႕ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ member မ်ားကိုေတြ႕ရွိပါက ဆိုဒ္ႏွင့္ အျခား အသင္း၀င္ေမာင္ႏွမမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ဒီေနရာမွာ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

Picture